Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Vikapäivystys 24 h

Soita  03 4126 717

Sähköliittymähinnasto

Liittymismaksut Forssan Verkkopalvelut Oy:n verkkoalueella 1.1.2013 alkaen

Sähkönkäyttökohteen liittämisestä jakeluverkkoon peritään tämän hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksulla katetaan sähköverkon kustannuksia liittämiskohtaan saakka. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.

LIITTYMISMAKSUT: (hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%)

Pienjänniteliittymät (230/400V)

Pääsulake Asemakaava-alueella
(V1)
Muu alue
Vyöhyke 2 (V2)
Muu alue
Vyöhyke 3 (V3)
 3 x 25 A  1780 €  2670 €         *)
 3 x 35 A  2350 €  3530 €         *)
 3 x 50 A  3100 €  4650 €         *)
 3 x 63 A  3750 €  5620 €         *)
 3 x 80 A  5350 €  8010 €         *)
 3 x 100A  6520 €  9820 €         *)
 Yli 100 A      65 €/A        *)         *)
3-vaiheistus 25A   350 €        *)         *)
   *) todellisten rakentamiskustannusten mukaan

Vyöhykkeen 1 hintoja sovelletaan asemakaava-alueilla.

Vyöhykkeen 2 hintoja sovelletaan asemakaavan ulkopuolella kohteissa, joiden etäisyys muuntamolta on alle 600 metriä. Jos liittymän koko on yli 100A, veloitetaan todelliset rakentamiskustannukset. Hinnaston edellytyksenä on, että verkko voidaan rakentaa käytettävin vakiorakentein ja maanomistajat suostuvat johdon rakentamiseen.

Vyöhyke 3 käsittää vyöhykkeiden 1 ja 2 ulkopuolelle jäävät alueet, joissa liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti todellisten rakentamiskustannusten mukaan, kuitenkin vähintään hinnaston (V1) ko. sulakkeen mukainen maksu.

Suurjänniteliittymät (20kV)

Liittymissä liittymismaksu perustuu kahteen komponenttiin, joka voidaan esittää seuraavasti

a + b x P

missä:

 a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset (€).
 b b on kapasiteettivarauskustannus (€/kW), joka myös kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon vahvistamisen, suuruus tällä hetkellä 57 €/kW.

 

 P on liittyjän liittymisteho (kW)

Pienimuotoisen tuotannon liittäminen

Alle 2 MVA:n tuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkönkulutusta, veloitetaan sähkönkulutuksen osalta liittymismaksu sähkönkäyttökohteita koskevien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

2 MVA:ta suuremmissa tuotantolaitoksissa noudatetaan normaalia suurjänniteliittymän hinnoittelua.

Pienkohteet

Pienkohteilta (antennivahvistinkaapit ym.) ei peritä liittymismaksua, vaan liittymän todelliset rakentamiskustannukset. Kohteisiin ei tarvita mittausta. Sähkön käyttö veloitetaan kohteen kulutusarvioon perustuvana vuosimaksuna.

Muut ehdot

Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia sekä siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti.

Liittymismaksua ei palautetta sopimuksen päätyttyä.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohdon rakentamista, mutta sisältää liittymästä mahdollisesti johtuvan sähköverkon muun rakentamisen tai vahvistamisen. Liittymismaksu sisältää myös yhdet siirtotuotteen mukaiset mittalaitteet.

Muut ehdot Yleisten Liittymisehtojen (LE) 05 mukaan.

UUDET LIITTYMÄT PIENJÄNNITEVERKKOON

Asemakaava alue

Liittymismaksu määräytyy liittyjän pääsulakkeiden mukaan käyttäen sulakkeen mukaista maksua (V1).

Asemakaava-alueen ulkopuolella

Liittymien 3x25A – 3x100A liittymismaksu määräytyy yllä olevan hinnaston (V2) sarakkeen mukaisesti. Edellytyksenä on, että liittymä ei ole 600m kauempana muuntamolta. Muussa tapauksessa laskutetaan todelliset rakentamiskustannukset, kuitenkin vähintään hinnaston (V2) ko. sulakkeen mukainen maksu.

Liittymät yli 3x100A hinnoitellaan todellisten rakentamiskustannusten mukaan, kuitenkin vähintään hinnaston (V1) ko. sulakkeen mukainen maksu.

Pienjänniteliittymän rakentaminen

Forssan Verkkopalvelut Oy määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymiskohdan. Liittymiskohta on kaapeliverkossa yleensä jakokaapin liittimillä. Pääsulakkeilla 3x25A ja 3x35A liittämiskohta on tontin rajalla. Ilmajohtoverkossa liittämiskohta on runkoverkon lähimmän pylvään liittimillä.

Liittyjä rakennuttaa liittymiskohdan ja omien pääsulakkeidensa välisen liittymisjohdon jatkoineen omalla kustannuksellaan ja johdon huolto- ja kunnossapitovastuu on liittymän omistajalla. Liittymisjohdon rakentamisesta voi pyytää tarjousta myös Forssan Verkkopalvelut Oy:ltä.

Sähköurakoitsija kytkee liittymisjohdon asiakkaan pääkeskukseen. Sähköurakoitsija tilaa Forssan Verkkopalvelut Oy:ltä liittymisjohdon verkkoon kytkennän ja mittaroinnin palauttamalla yleistietolomakkeen (löytyy www-sivuilta). Yleistietolomake toimitetaan 7 päivää ennen toivottua kytkentäaikaa. Liittymisjohdon kytkennästä peritään hinnaston mukainen kytkentämaksu.

Myöhemmin tehtävistä, asiakkaan tilaamista mittarin vaihdoista tai mittauksen muutoksista laskutetaan palveluhinnaston mukaiset maksut.

LIITTYMÄN SUURENTAMINEN

Asemakaava-alue

Pienjänniteliittymää suurennettaessa peritään liittyjältä lisäliittymismaksuna hinnaston (V1) sulakekokojen mukaisten maksuluokkien välinen erotus. Lisäksi liittyjältä veloitetaan kaikki liittymisjohdon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset katujakokaapilta / ilmajohdon liittimiltä liittyjän pääkeskukselle.

Suurjänniteliittymistä peritään tehon lisäyksen mukainen maksu ja mahdollisesti liittymässä tarvittavat muutoskustannukset.

Asemakaava-alueen ulkopuolella

Liittymää suurennettaessa 3x100A asti peritään liittyjältä lisäliittymismaksuna hinnaston (V2) sulakekokojen mukaisten maksuluokkien välinen erotus sekä kaikki liittymisjohdon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jakokaapista/ilmajohdon liittimiltä liittyjän pääkeskukselle.

Kun liittymää suurennetaan yli 3x100A, peritään lisäliittymismaksuna todellisten rakentamiskustannusten mukainen hinta. Liittymisjohdon rakentamisen kustannuksista jakokaapista/ ilmajohdon liittimiltä liittyjän pääkeskukselle vastaa aina liittyjä.

Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

LIITTYMÄN YLLÄPITO

Mikäli liittymä ja liittymissopimus halutaan pitää voimassa ilman että käyttöpaikalla on sähkönkäyttöä (mittaus poistettu), peritään tästä liittymän ylläpitomaksua. Maksun suuruus on käytössä olleen sulakekoon mukainen perussiirron perusmaksu vähennettynä mittausmaksulla (enintään sulakekoon 3x160A maksu).